The Duchess 50 Tea Recipes

🇮🇷The Duchess 50 Tea Recipes

The Duchess 50 Tea Recipes / پنجاه دستورالعمل چای دوشس
274
Manhwa,Shoujo(G),Comedy,Fantasy,Full Color,Girls,Historical,Reincarnation,Romance
🇮🇷PersianTr From🇰🇷Korean
Publication:Completed/2020-2021
BATO Status:Pending
< 100 votes
0 votes
5
00.0%
4
00.0%
3
00.0%
2
00.0%
1
00.0%
وقتی چشمامو باز کردم یه دوشس شده بودم.اما یه چیزی درست نیست.من با این کارکتر کنار اومدم اما من فقط به اسم یه دوشسم.خدمتکارا باهام بدرفتاری میکنن و شوهرم بهم توجهی نمیکنه.چه زندگی نکبتی.خدایا،نمی دونم باید چه غلطی کنم.فقط میتونم از چاییم لذت ببرم،فقط به این فکر میکنم که”میشه دفعه ی بعدهم برام چایی درست کنی؟”یه چیزی درباره ی شوهر بی بخارم درست نیست.
Views
Total: 782/360 days: 924/180 days: 407/90 days: 209/30 days: 74/7 days: 18/24 hours: 8/12 hours: 5/6 hours: 2/60 minutes: 0
Readers
2 follows
BATO Page Creation
Ocean_028 at GMT
Chapters(12)
0
5+1.2K
0
1+958
0
2+953
0
2+982
0
7+984
0
3+944
0
2+697
0
1+700
0
3+695
0
5+925
0
6+976
0
7+1.1K
Reviews
Upload