The Duchess 50 Tea Recipes

🇮🇷The Duchess 50 Tea Recipes

The Duchess 50 Tea Recipes / پنجاه دستورالعمل چای دوشس
270
Manhwa,Shoujo(G),Comedy,Fantasy,Full Color,Girls,Historical,Reincarnation,Romance
🇮🇷PersianTr From🇰🇷Korean
Publication:Completed/2020-2021
BATO Status:Pending
< 100 votes
0 votes
5
00.0%
4
00.0%
3
00.0%
2
00.0%
1
00.0%
وقتی چشمامو باز کردم یه دوشس شده بودم.اما یه چیزی درست نیست.من با این کارکتر کنار اومدم اما من فقط به اسم یه دوشسم.خدمتکارا باهام بدرفتاری میکنن و شوهرم بهم توجهی نمیکنه.چه زندگی نکبتی.خدایا،نمی دونم باید چه غلطی کنم.فقط میتونم از چاییم لذت ببرم،فقط به این فکر میکنم که”میشه دفعه ی بعدهم برام چایی درست کنی؟”یه چیزی درباره ی شوهر بی بخارم درست نیست.
Views
Total: 771/360 days: 914/180 days: 402/90 days: 208/30 days: 70/7 days: 12/24 hours: 2/12 hours: 1/6 hours: 1/60 minutes: 1
Readers
2 follows
BATO Page Creation
Ocean_028 at GMT
Chapters(12)
0
5+1.2K
0
1+949
0
2+943
0
2+973
0
7+973
0
3+937
0
2+687
0
1+691
0
3+687
0
5+917
0
6+969
0
7+1.1K
Reviews
Upload